Sprawdzian klasy VI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
niedziela, 30 marca 2014 13:22

Ważne informacje

W roku szkolnym 2013/2014

sprawdzian dla uczniów klasy szóstej odbędzie  się

1 kwietnia 2014 r ( wtorek) o godz. 9.00

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30


 

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu

Przed sprawdzianem uczeń powinien:

? zapoznać się z instrukcjąze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (arkusze znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl),

? zapoznać się ze sposobem zakodowania strony tytułowej arkusza i karty odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie),

? umieć zapisać ośmioma cyframi swoją datę urodzenia (dwie cyfry ? dzień, dwie cyfry ? miesiąc, cztery cyfry ? rok),

? znać swój trzyznakowy kod,

? rozróżniać zadania zamknięte i otwarte,

? przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub ? gdy to podano w instrukcji ? na arkuszu z zadaniami,

? wiedzieć co zrobić, gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi,

? znać numer sali, w której będzie pisał sprawdzian.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem), ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów

Uczeń powinien:

? w wyznaczonym dniu 1 kwietnia 2014 roku, o godzinie 8.30 zgłosić się punktualnie na sprawdzian do sali, którą wskazał mu wcześniej wychowawca,

? sprawdzić swoje dane na Liście obecności uczniów wywieszonej przed salą (imię, nazwisko, datę urodzenia, klasę, numer w dzienniku i typ arkusza); zgłosić nauczycielom, gdy w danych osobowych są błędy,

? okazać legitymację szkolną, jeśli zostanie o to poproszony,

? po odczytaniu nazwiska z Listy obecności, zająć   w sali miejsce wyznaczone przez naklejoną  na  stoliku kartkę  ze swoim trzyznakowym kodem ucznia i nr PESEL

Uczeń nie może:

? wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych,

? wnosić siatek lub toreb z rzeczami osobistymi.

Przebieg sprawdzianu w sali nadzoruje zespół nauczycieli.

Przewodniczący tego zespołu wraz z jednym ze zdających przynosi na salę paczkę(kopertę)  z arkuszami egzaminacyjnymi i bezpieczne koperty

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego powinien:

? poprosić jednego z uczniów, by przed rozdaniem arkuszy uczestniczył w sprawdzeniu, czy pakiet z arkuszami egzaminacyjnymi nie jest naruszony,

? dopilnować, by każdy uczeń sprawdził, czy ma wszystkie strony arkusza i czy są one wyraźnie wydrukowane,

? w przypadku zgłoszenia braków w arkuszach, podjąć działania, by uczniowie otrzymali arkusze bez usterek,

? poprosić uczniów o dokładne zapoznanie się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza,

? zapisać w miejscu widocznym dla każdego ucznia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań sprawdzianu

Instrukcja na stronie tytułowej arkusza informuje, czy uczeń sam ma wpisać swój kod i nr PESEL oraz czy sam ma zamalowywać kwadraciki na karcie odpowiedzi  znajdującej się na końcu arkusza

Gdy jest to podane w instrukcji, uczeń powinien:

? zapisać  w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój trzyznakowy kod i nr PESEL (porównać zapis z kartką naklejoną na ławce).

W przypadku popełnienia błędu w kodowaniu należy przekreślić błędny zapis i obok napisać prawidłowe dane,

? zamalować na karcie odpowiedzi te kwadraciki, które odpowiadają wybranym przez niego odpowiedziom do zadań zamkniętych.

Uwaga: uczniowie z dysleksją rozwojową (współwystępujące specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu) mogą zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko w zestawie zadań.

W czasie trwania sprawdzianu  każdy uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie, nie może przeszkadzaći nnym w pracy.

W przypadku niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym, Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przerywa sprawdzian  tego ucznia, unieważnia jego pracęi nakazuje mu opuszczenie sali. Przerwanie sprawdzianu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do sprawdzianu  w danym terminie

Uczeń powinien:

? pracować  spokojnie (czas przeznaczony na wykonanie zadań  będzie wystarczający),

? wybierać  z namysłem odpowiedzi do zadań  zamkniętych,

? uważnie, czytelnie i starannie zapisywać  rozwiązania zadań  otwartych,

? unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek.

Uczeń  nie może:

? dokonywać wpisów na karcie odpowiedzi, gdy instrukcja na stronie tytułowej arkusza tego nie przewiduje,

? opuszczać sali egzaminacyjnej podczas sprawdzianu; tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji uczeń może opuścić  salę, po uzyskaniu pozwolenia Przewodniczącego Zespołu     Nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się  z innymi osobami (z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

? opuszczać  wyznaczonego mu miejsca do czasu ukończenia pracy,

? porozumiewać  się  z innymi zdającymi,

? wypowiadać(nawet szeptem) uwag czy komentarzy,

? zadawać  pytań  dotyczących zadań  egzaminacyjnych.

Piętnaście minut przed końcem wyznaczonego czasu, Przewodniczący Zespołu  Nadzorującego sprawdzian  w sali zwróci uwagę   uczniom na kończący  się   czas pracy.

Po upływie czasu   przeznaczonego na rozwiązywanie zadań  uczniowie pozostawiają   swoje arkusze na stoliku i opuszczają  salę

Uczeń powinien na zakończenie swojej pracy:

? sprawdzić, czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi swój kod i nr PESEL (jeśli zgodnie z instrukcją powinien je wpisać),

? zgłosić, przez podniesienie ręki, zakończenie pracy przed wyznaczonym czasem  (Przewodniczący Zespołu Nadzorującego pozwoli mu na opuszczenie sali),

? opuścić salę  cicho i spokojnie.

Po zakończeniu sprawdzianu nauczyciele nadzorujący sprawdzian pozostają  w sali i naklejają   naklejki z kodami kreskowymi w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi  przenoszą na matrycę  znaków w karcie odpowiedzi trzyznakowy kod ucznia, porządkują  prace, wkładająje do bezpiecznych kopert wraz z wypełnionymi i podpisanymi Protokołami sprawdzania

Uwagi:

? przedstawiciele uczniów mogą pozostać  na sali i przyglądać  się   czynnościom nauczycieli,

? pisemne zastrzeżenia w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu rozpatruje dyrektor OKE (zastrzeżenia te trzeba zgłosić  najpóźniej w dwa dni od daty sprawdzianu

? prace uczniów danej szkoły będą  starannie ocenione przez zespół egzaminatorów przeszkolonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Wszyscy egzaminatorzy oceniający prace uczniów będą  stosować  jednolite w całej Polsce kryteria oceniania. Wynik sprawdzianu  ustali OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów,

? wystawione przez OKE zaświadczenie o wyniku sprawdzianu  uczeń  odbiera w szkole,

? wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zaświadczenie o wyniku zostanie przekazane do szkoły najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. Dotyczy to sprawdzianu  zdawanego w pierwszym terminie.

Szczegółową informacjęo wyniku sprawdzianu  wraz z komentarzem można będzie uzyskać także za pomocą internetowego systemu OBIEG (www.oke.krakow.pl). Termin udostępnienia powyższych informacji będzie podany na stronie internetowej OKE.


 
Powitanie wiosny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
wtorek, 25 marca 2014 09:03

 

Dnia 21 marca 2014 roku, zgodnie z tradycją powitaliśmy w naszej szkole WIOSNĘ. Zgodnie z tradycją pożegnano Panią Zimę i spalono własnoręcznie wykonane marzanny.

Należy zatem ogłosić, że wiosna 2014 w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 301

w Leszkowicach została przywitana głośno i z przytupem.

w tym dniu odbyła się również pogadanka z udziałem przedstawicielki KRUS-u pt. "Upadek to nie przypadek".


Poprawiony: wtorek, 25 marca 2014 09:23
 
<< pierwsza < poprzednia 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 następna > ostatnia >>

Strona 246 z 268