Już po sprawdzianie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
środa, 01 kwietnia 2015 00:00

Szóstoklasiści już po sprawdzianie.

 


Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2015 09:18
 
Sprawdzian klasy VI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Zdunek   
niedziela, 30 marca 2014 13:22

Ważne informacje

W roku szkolnym 2013/2014

sprawdzian dla uczniów klasy szóstej odbędzie  się

1 kwietnia 2014 r ( wtorek) o godz. 9.00

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30


 

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu

Przed sprawdzianem uczeń powinien:

? zapoznać się z instrukcjąze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (arkusze znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl),

? zapoznać się ze sposobem zakodowania strony tytułowej arkusza i karty odpowiedzi (przećwiczyć na przykładzie),

? umieć zapisać ośmioma cyframi swoją datę urodzenia (dwie cyfry ? dzień, dwie cyfry ? miesiąc, cztery cyfry ? rok),

? znać swój trzyznakowy kod,

? rozróżniać zadania zamknięte i otwarte,

? przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub ? gdy to podano w instrukcji ? na arkuszu z zadaniami,

? wiedzieć co zrobić, gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi,

? znać numer sali, w której będzie pisał sprawdzian.

Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem), ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów

Uczeń powinien:

? w wyznaczonym dniu 1 kwietnia 2014 roku, o godzinie 8.30 zgłosić się punktualnie na sprawdzian do sali, którą wskazał mu wcześniej wychowawca,

? sprawdzić swoje dane na Liście obecności uczniów wywieszonej przed salą (imię, nazwisko, datę urodzenia, klasę, numer w dzienniku i typ arkusza); zgłosić nauczycielom, gdy w danych osobowych są błędy,

? okazać legitymację szkolną, jeśli zostanie o to poproszony,

? po odczytaniu nazwiska z Listy obecności, zająć   w sali miejsce wyznaczone przez naklejoną  na  stoliku kartkę  ze swoim trzyznakowym kodem ucznia i nr PESEL

Uczeń nie może:

? wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych,

? wnosić siatek lub toreb z rzeczami osobistymi.

Przebieg sprawdzianu w sali nadzoruje zespół nauczycieli.

Przewodniczący tego zespołu wraz z jednym ze zdających przynosi na salę paczkę(kopertę)  z arkuszami egzaminacyjnymi i bezpieczne koperty

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego powinien:

? poprosić jednego z uczniów, by przed rozdaniem arkuszy uczestniczył w sprawdzeniu, czy pakiet z arkuszami egzaminacyjnymi nie jest naruszony,

? dopilnować, by każdy uczeń sprawdził, czy ma wszystkie strony arkusza i czy są one wyraźnie wydrukowane,

? w przypadku zgłoszenia braków w arkuszach, podjąć działania, by uczniowie otrzymali arkusze bez usterek,

? poprosić uczniów o dokładne zapoznanie się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza,

? zapisać w miejscu widocznym dla każdego ucznia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań sprawdzianu

Instrukcja na stronie tytułowej arkusza informuje, czy uczeń sam ma wpisać swój kod i nr PESEL oraz czy sam ma zamalowywać kwadraciki na karcie odpowiedzi  znajdującej się na końcu arkusza

Gdy jest to podane w instrukcji, uczeń powinien:

? zapisać  w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój trzyznakowy kod i nr PESEL (porównać zapis z kartką naklejoną na ławce).

W przypadku popełnienia błędu w kodowaniu należy przekreślić błędny zapis i obok napisać prawidłowe dane,

? zamalować na karcie odpowiedzi te kwadraciki, które odpowiadają wybranym przez niego odpowiedziom do zadań zamkniętych.

Uwaga: uczniowie z dysleksją rozwojową (współwystępujące specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu) mogą zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko w zestawie zadań.

W czasie trwania sprawdzianu  każdy uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie, nie może przeszkadzaći nnym w pracy.

W przypadku niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym, Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przerywa sprawdzian  tego ucznia, unieważnia jego pracęi nakazuje mu opuszczenie sali. Przerwanie sprawdzianu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do sprawdzianu  w danym terminie

Uczeń powinien:

? pracować  spokojnie (czas przeznaczony na wykonanie zadań  będzie wystarczający),

? wybierać  z namysłem odpowiedzi do zadań  zamkniętych,

? uważnie, czytelnie i starannie zapisywać  rozwiązania zadań  otwartych,

? unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek.

Uczeń  nie może:

? dokonywać wpisów na karcie odpowiedzi, gdy instrukcja na stronie tytułowej arkusza tego nie przewiduje,

? opuszczać sali egzaminacyjnej podczas sprawdzianu; tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji uczeń może opuścić  salę, po uzyskaniu pozwolenia Przewodniczącego Zespołu     Nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się  z innymi osobami (z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

? opuszczać  wyznaczonego mu miejsca do czasu ukończenia pracy,

? porozumiewać  się  z innymi zdającymi,

? wypowiadać(nawet szeptem) uwag czy komentarzy,

? zadawać  pytań  dotyczących zadań  egzaminacyjnych.

Piętnaście minut przed końcem wyznaczonego czasu, Przewodniczący Zespołu  Nadzorującego sprawdzian  w sali zwróci uwagę   uczniom na kończący  się   czas pracy.

Po upływie czasu   przeznaczonego na rozwiązywanie zadań  uczniowie pozostawiają   swoje arkusze na stoliku i opuszczają  salę

Uczeń powinien na zakończenie swojej pracy:

? sprawdzić, czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi swój kod i nr PESEL (jeśli zgodnie z instrukcją powinien je wpisać),

? zgłosić, przez podniesienie ręki, zakończenie pracy przed wyznaczonym czasem  (Przewodniczący Zespołu Nadzorującego pozwoli mu na opuszczenie sali),

? opuścić salę  cicho i spokojnie.

Po zakończeniu sprawdzianu nauczyciele nadzorujący sprawdzian pozostają  w sali i naklejają   naklejki z kodami kreskowymi w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi  przenoszą na matrycę  znaków w karcie odpowiedzi trzyznakowy kod ucznia, porządkują  prace, wkładająje do bezpiecznych kopert wraz z wypełnionymi i podpisanymi Protokołami sprawdzania

Uwagi:

? przedstawiciele uczniów mogą pozostać  na sali i przyglądać  się   czynnościom nauczycieli,

? pisemne zastrzeżenia w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu rozpatruje dyrektor OKE (zastrzeżenia te trzeba zgłosić  najpóźniej w dwa dni od daty sprawdzianu

? prace uczniów danej szkoły będą  starannie ocenione przez zespół egzaminatorów przeszkolonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Wszyscy egzaminatorzy oceniający prace uczniów będą  stosować  jednolite w całej Polsce kryteria oceniania. Wynik sprawdzianu  ustali OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów,

? wystawione przez OKE zaświadczenie o wyniku sprawdzianu  uczeń  odbiera w szkole,

? wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zaświadczenie o wyniku zostanie przekazane do szkoły najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć  dydaktyczno-wychowawczych. Dotyczy to sprawdzianu  zdawanego w pierwszym terminie.

Szczegółową informacjęo wyniku sprawdzianu  wraz z komentarzem można będzie uzyskać także za pomocą internetowego systemu OBIEG (www.oke.krakow.pl). Termin udostępnienia powyższych informacji będzie podany na stronie internetowej OKE.


 
<< pierwsza < poprzednia 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 następna > ostatnia >>

Strona 234 z 256