Zawieszenie zajęć PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Kaliszewska   
sobota, 24 października 2020 20:34

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Na podstawie zmian z 04 listopada 2020r. w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół zawieszamy zajęcia stacjonarne w klasach I - III od 09 listopada 2020r. W klasach I - VIII odbywa się nauka zdalna.

Zarządzeniem nr 27/2020 z dnia 05 listopada 2020r. uaktualniam

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 301 w Leszkowicach

na czas ograniczeń związanych z pandemią COVID 19 w okresie od 09.11.2020r. do odwołania.

1. Klasy I - VIII realizują zajęcia w trybie zdalnym  z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams oraz dziennika elektronicznego. Hasła i instrukcja logowania dla uczniów zostały udostępnione przez nauczyciela informatyki.

2. Lekcje online będą się odbywały z każdego przedmiotu wg obowiązującego planu lekcji. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w nich w czasie rzeczywistym. W wyjątkowych wypadkach nauczyciel może odstąpić od prowadzenia lekcji w czasie rzeczywistym i zadać uczniom prace do wykonania. Pozostaje wówczas w ramach czasu lekcyjnego do dyspozycji uczniów w formie konsultacji.

3. W przypadku nieobecności nauczyciela  pojawi się w planie zajęć informacja o zastępstwie lub odwołaniu lekcji.

4. Nauczyciel odnotowuje obecności i nieobecności w dzienniku zajęć, tak jak w przypadku lekcji odbywających się stacjonarnie.

5. Lekcja online trwa maksimum 40 minut, z czego 10 minut nauczyciel jest do dyspozycji uczniów (konsultacje).

6. W sytuacji, gdy uczeń z różnych powodów (np. brak dostępu do komputera, Internetu, warunki domowe) nie jest w stanie uczestniczyć w kształceniu na odległość, dyrektor szkoły organizuje nauczanie zdalne w szkole lub umożliwia wypożyczenie do domu sprzętu z zasobów szkolnych.

7.Biblioteka pracuje stacjonarnie wg zmienionego rozkładu godzin. Udostępnianie księgozbioru uczniom odbywa się tyko we wtorki do godz. 15.30.

8. Nauka w klasie 0 odbywa się stacjonarnie wg obowiązującego planu zajęć. Dotyczy to również nauczycieli nie będących wychowawcami klasy.

9. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną w niezmienionym zakresie zajęć i godzin: w klasach I - VIII w formie zajęć zdalnych lub na wniosek rodzica w formie stacjonarnej w szkole.

10. Na potrzeby uczniów klasy VIII szkoła organizuje konsultacje w formie stacjonarnej. Będą się odbywały w piątki od 7.45 do 15.00.

10. Posiłki dla uczniów klasy 0 wydawane są przez stołówkę szkolną wg przyjętego harmonogramu. Dla uczniów klas IV - VIII  nie wykorzystana w październiku kwota 10 zł na ucznia zostanie policzona na poczet grudnia lub zwrócona.

11. Posiłki w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole" oraz "Mleko w szkole" zapewnione są wyłącznie dla klasy 0.

12. Rodzice są zobowiązani do bieżącego komunikowania się z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów poprzez kontakty przyjęte zwyczajowo. Udzielanie konsultacji i odpowiadanie na pytania zarówno uczniów jak i rodziców ma miejsce bez zbędnej zwłoki.

 

Dyrektor szkoły: Barbara Kleszcz - Kaliszewska


Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 18:31